นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

เจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงาน

ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติจากสภามหาวิทยาลัย

ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติทั้งหมด >>

  
 • Post

  รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเสื้อทูตคุณธรรมความโปร่งใส ให้กับทูตคุณธรรมความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

  รายละเอียด >>
 • Post

  รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะครุศาสตร์

  รายละเอียด >>
 • Post

  รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  รายละเอียด >>
 • Post

  รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา ในโอกาสได้รับรางวัล

  รายละเอียด >>