ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติจากสภามหาวิทยาลัย

ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติทั้งหมด >>

  
 • Post

  รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  รายละเอียด >>
 • Post

  รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวนิษฐา ไตรเดชา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ

  รายละเอียด >>
 • Post

  รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางพนารัตน์ บุญจีน นักตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ

  รายละเอียด >>
 • Post

  รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาววัฒนา วงค์ษาบุตร นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ

  รายละเอียด >>