นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

เจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงาน

ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติจากสภามหาวิทยาลัย

ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติทั้งหมด >>

  
 • Post

  รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย แสดงความยินดีกับอาจารย์ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์

  รายละเอียด >>
 • Post

  รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ผศ.จินตนา เกษรบัวขาว ในโอกาส ได้รับคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

  รายละเอียด >>
 • Post

  รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ดร.ธงชัย เหมือนชู ในโอกาสได้รับคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

  รายละเอียด >>
 • Post

  รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเสื้อทูตคุณธรรมความโปร่งใส ให้กับทูตคุณธรรมความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

  รายละเอียด >>