รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางทิพย์รัตน์ โพธิ์ศรี และ นางสาวสิริวิมล กาญจนเชษฐพงศ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันที่เพิ่มข้อมูล : 29-07-2022 16:30:00 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 29-07-2022 16:30:00

รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนางทิพย์รัตน์ โพธิ์ศรี และ นางสาวสิริวิมล กาญจนเชษฐพงศ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2565