รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวพรสวรรค์ เจริญหงษ์ษา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

วันที่เพิ่มข้อมูล : 29-07-2022 16:32:11 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 29-07-2022 16:32:11

รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวพรสวรรค์ เจริญหงษ์ษา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ วัจนกรรมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภาคตะวันตกของประเทศไทยที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ ในการนำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษาระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 7/2565