รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักศึกษา นายวง เกษร คณะครุศาสตร์ นายเมธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายนิธิภัทร วงศ์ญาติ คณะวิทยาการจัดการ

วันที่เพิ่มข้อมูล : 29-07-2022 16:35:11 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 29-07-2022 16:35:11

รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักศึกษา
1.นายวง เกษร คณะครุศาสตร์
2.นายเมธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3.นายนิธิภัทร วงศ์ญาติ คณะวิทยาการจัดการ
ในโอกาสได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี และเข็มเชิดชูเกียรติแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกประจำปี 2565 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 7/2565
เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2565