รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา ในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วันที่เพิ่มข้อมูล : 29-07-2022 16:37:56 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 29-07-2022 16:37:56

รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา ในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 7/2565
เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2565