รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.บุษบา ทองอุปการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่เพิ่มข้อมูล : 24-03-2020 20:05:56 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 24-03-2020 20:05:56

รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.บุษบา ทองอุปการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ระดับดีเด่นจากบทความวิจัย เรื่อง “ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับปรุงทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษา หมู่บ้านอีต่อง จังหวัดกาญจนบุรี การนำเสนอผลงานวิจัยงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ในวาระครบรอบ 55 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 21 มีนาคม 2563