รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ

วันที่เพิ่มข้อมูล : 24-03-2020 20:10:57 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 24-03-2020 20:10:57

รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการประกวดแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 หัวข้อ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่กับการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจทางการเกษตร เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี มีรายชื่อดังนี้
1. นางสาวพิชญานันท์ พลายงาม
2. นายกิตติธัช สำเภาทอง
3. นายสุริยศักดิ์ ผลอุดม
4. นายอดิชาติ เปรมกมลพันธ์
5. นายทศพร วรรณพงษ์
6. นางสาวพัชรมัย โพธิ์เงินงาม
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 21 มีนาคม 2563