รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

วันที่เพิ่มข้อมูล : 24-03-2020 20:13:26 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 21-08-2020 12:51:36

รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล
ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
เมื่อวันที่ 9 – 21 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
จังหวัดปทุมธานี ดังนี้
กีฬาหมากรุก
1) ได้รับเหรียญ 1 เหรียญเงิน กีฬาหมากรุกหญิง
2) ได้รับเหรียญ4 เหรียญทองแดง กีฬาหมากรุกคู่ผสม

กีฬาจานร่อน
1) รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจานร่อนประเภทกัตส์
2) รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันจานร่อน อัลทิเมต ประเภททีมชาย
3) รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันจานร่อน อัลทิเมต ประเภททีมผสม
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 21 มีนาคม 2563