รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรแก่นายสถานุ คำทอง นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2563

วันที่เพิ่มข้อมูล : 16-09-2020 12:00:53 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 16-09-2020 12:00:53

รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรแก่นายสถานุ คำทอง นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2563 เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกายจนบุรี ของเล่นทางเพศ ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 18 กรกฎาคม 2563