รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนายสมภพ ธีระสานต์ ในโอกาสมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วันที่เพิ่มข้อมูล : 16-09-2020 12:04:28 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 16-09-2020 12:04:28

รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนายสมภพ ธีระสานต์ ในโอกาสมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ของเล่นทางเพศ