ข้อบังคับ ระเบียบ มรภ.กจ. ที่ยกเลิก

ค้นหา :

   
     

ลำดับ รายการ ลงวันที่ ปี พ.ศ. Download
หมวด : ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 2563 18/01/2563 2563 [ ..Download.. ]
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ. 2560 19/8/2560 2560 [ ..Download.. ]
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ. 2556 19/11/2556 2556 [ ..Download.. ]
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่3)พ.ศ.2558 20/06/2558 2558 [ ..Download.. ]
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552 15/08/2552 2552 [ ..Download.. ]
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยค่าตอบแทนการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ (ฉบับที่ 2) 21/10/2549 2549 [ ..Download.. ]
7. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยค่าตอบแทนการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ (ฉบับที่ 3) 21/04/2550 2550 [ ..Download.. ]
8. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยค่าตอบแทนการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ (ฉบับที่ 4) 21/06/2551 2551 [ ..Download.. ]
9. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยค่าตอบแทนการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ฉบับที่ 5 23/01/2553 2553 [ ..Download.. ]
10. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยค่าตอบแทนการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ และการสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ 13/09/2547 2547 [ ..Download.. ]
11. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 18/07/2563 2563 [ ..Download.. ]
หมวด : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
12. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ(ฉบับที่ 2) 23/09/2549 2549 [ ..Download.. ]
13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ 14/08/2547 2547 [ ..Download.. ]
14. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2547 14/08/2547 2547 [ ..Download.. ]
15. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนัก พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 14/08/2547 2547 [ ..Download.. ]
16. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2547 03/07/2547 2547 [ ..Download.. ]
17. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 19/11/2559 2559 [ ..Download.. ]
18. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 18/04/2552 2552 [ ..Download.. ]
19. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 24/04/2553 2553 [ ..Download.. ]
20. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 23/09/2549 2549 [ ..Download.. ]
21. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผศ.รศ.และศ.(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 29/11/2555 2555 [ ..Download.. ]
22. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผศ.รศ.และศ.พ.ศ.2557 21/06/2557 2557 [ ..Download.. ]
หมวด : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
23. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมกรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 15/11/2557 2557 [ ..Download.. ]
24. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมกรรมการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (ฉบับที่ 2) 26/12/2559 2559 [ ..Download.. ]
25. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง กรอบนโยบายสภามหาวิทยาลัยในการกำกับดูแลการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ. 2554-2557 23/04/2554 2554 [ ..Download.. ]
26. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง กรอบนโยบายสภามหาวิทยาลัยในการกำกับดูแลการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ.2552-2555 17/08/2552 2552 [ ..Download.. ]
27. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 20/07/2556 2556 [ ..Download.. ]