การอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์

  ค้นหา ชื่อ - นามสกุล :

     
       
  

  ชื่อ - นามสกุล

   

  ชื่อ - นามสกุล

  ชื่อปริญญา / สาขา

  ปีการศึกษา

  วันที่อนุมัติปริญญา

    นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  - สาขา : สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
  2564 20 พฤศจิกายน 2564
    นายชุมพล พรประภา ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  - สาขา : สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
  2562 16 มีนาคม 2562
    นางสาวอรัญญา เจริญหงษ์ษา ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  - สาขา : สาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว
  2562 16 มีนาคม 2562
    นายสงคราม โพธิ์วิไล ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  - สาขา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
  2560 18 พฤศจิกายน 2560
    นางรสวรรณ จงไมตรีพร ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  - สาขา : สาขาวิชาการตลาด
  2560 11 พฤศจิกายน 2560
    นายแพทย์พยงค์ เวสสบุตร ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  - สาขา : สาขาวิชาสังคมศึกษา
  2560 18 พฤศจิกายน 2560
    นายสรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  - สาขา : สาขาวิชาการตลาด
  2559 18 มิถุนายน 2559
    นายมานะ อินทรมณี ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  - สาขา : สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
  2556 18 พฤษภาคม 2556
    นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  - สาขา : สาขาวิชาภาษาไทย
  2558 16 พฤษภาคม 2558
    นายนิพนธ์ เกษมไพบูลย์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  - สาขา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  2558 16 พฤษภาคม 2558
    นายประยงค์ แก้วประดิษฐ์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  - สาขา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  2559 18 มิถุนายน 2559

  จำนวนรายการทั้งหมด 11 รายการ | จำนวน 1 หน้า : 1