การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แด่พระบรมวงศานุวงศ์


  ค้นหา ชื่อ - นามสกุล :

     
       
  

  ชื่อ - นามสกุล

   

  ชื่อ - นามสกุล

  ชื่อปริญญา / สาขา

  ปีการศึกษา

  วันที่อนุมัติปริญญา

    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  - สาขา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  2540 17 กรกฎาคม 2540
    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  - สาขา : สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
  2549 23 ธันวาคม 2549
    สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทูลเกล้าฯ ถวาย ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  - สาขา : สาขาวิชาการจัดการ
  2563 15 สิงหาคม 2563
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าฯ ถวาย ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  - สาขา : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  2558 16 พฤษภาคม 2558
    สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ปริญญานิติศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  - สาขา :
  2562 16 มีนาคม 2562

  จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ | จำนวน 1 หน้า : 1