ยกเลิก ข้อบังคับ ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ค้นหา : Ex. 2561 , ข้อความที่ต้องการค้นหา เป็นต้น

   
     


ลำดับ

ข้อบังคับ

ลงวันที่

ปี พ.ศ.

Download

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 19/11/2559 2559 [.. Download..]
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมกรรมการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (ฉบับที่ 2) 26/12/2559 2559 [.. Download..]
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผศ.รศ.และศ.พ.ศ.2557 21/06/2557 2557 [.. Download..]
4. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 20/07/2556 2556 [.. Download..]
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผศ.รศ.และศ.(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 29/11/2555 2555 [.. Download..]
6. ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องผลการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์ฯ 25/10/2555 2555 [.. Download..]
7. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง กรอบนโยบายสภามหาวิทยาลัยในการกำกับดูแลการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ. 2554-2557 23/04/2554 2554 [.. Download..]
8. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยค่าตอบแทนการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ฉบับที่ 5 23/01/2553 2553 [.. Download..]
9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 24/04/2553 2553 [.. Download..]
10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 18/04/2552 2552 [.. Download..]
11. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง กรอบนโยบายสภามหาวิทยาลัยในการกำกับดูแลการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ.2552-2555 17/08/2552 2552 [.. Download..]
12. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยค่าตอบแทนการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ (ฉบับที่ 4) 21/06/2551 2551 [.. Download..]
13. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยค่าตอบแทนการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ (ฉบับที่ 3) 21/04/2550 2550 [.. Download..]
14. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 23/09/2549 2549 [.. Download..]
15. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ(ฉบับที่ 2) 23/09/2549 2549 [.. Download..]
16. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยค่าตอบแทนการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ (ฉบับที่ 2) 21/10/2549 2549 [.. Download..]
17. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ 14/08/2547 2547 [.. Download..]
18. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยค่าตอบแทนการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ และการสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ 13/09/2547 2547 [.. Download..]
19. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนัก พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 14/08/2547 2547 [.. Download..]

จำนวนรายการทั้งหมด 19 รายการ | จำนวน 1 หน้า : 1