ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติจากสภามหาวิทยาลัย

  
 • วันที่ 17 กันยายน 2565 นายกสภาฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรตำแหน่งชำนาญการ

 • ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผู้แทนนายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา ในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 • รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักศึกษา นายวง เกษร คณะครุศาสตร์ นายเมธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายนิธิภัทร วงศ์ญาติ คณะวิทยาการจัดการ

 • รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวพรสวรรค์ เจริญหงษ์ษา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 • รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางทิพย์รัตน์ โพธิ์ศรี และ นางสาวสิริวิมล กาญจนเชษฐพงศ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 • รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ญดาภัค กิจทวี คณะครุศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

 • รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.บุษบา ทองอุปการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

 • รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พงศชา บุตรนาค ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

 • รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ให้เกียรติมอบโล่แสดงความยินดีให้กับโครงการเชิดชูเกียรติ “คนดีต้องมีที่ยืน” คนดีศรีเหลืองทอง ประจำปี 2565


 • รายการทั้งหมด 134 รายการ | จำนวน 14 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>