ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติจากสภามหาวิทยาลัย

  
 • รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวสุภาพร ชัยเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ สังกัดศิลปะและวัฒนธรรมในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ

 • รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายเอกชัย กนกวจี นิติกร ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานอธิการบดีในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ

 • รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายกฤติเดช มั่งตา นิติกร ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี

 • รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ พิทักษ์ตันสกุล และนักศึกษา ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับโล่รางวัลระดับทองแดง โครงการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเ

 • รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวนิดา กลั่นบุศย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ สำนักงานอธิการบดีในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ

 • รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางศิริพร ศรีเพชรดี บรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ

 • รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวสุจิตรา ศิริการุณย์ นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ

 • รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายเรวัตตะ กิจจานุลักษ์ นักวิจัย ระดับชำนาญการ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ

 • รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางธนวรรณ รักอู่ นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ

 • รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายชัยวัฒน์ หาดรื่น นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ


 • รายการทั้งหมด 104 รายการ | จำนวน 11 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>