ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติจากสภามหาวิทยาลัย

  
 • รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ นางสาวศิริรัตน์ รูปงาม และนางสาวกาญญา เจริญหงษ์ษา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์เละสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลการประกวดเรียงความดีเด่น หัวข้อโรงเรียนในความคิดของฉัน

 • รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยแสดงความยินดีกับ ดร.บรรจบพร อินดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 ด้านการบริหารราชการ/รัฐกิจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลก

 • รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนายสมภพ ธีระสานต์ ในโอกาสมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 • รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรแก่นายสถานุ คำทอง นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2563

 • รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

 • รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ

 • รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.อาจารย์จักษุมาลย์ วงษ์ท้าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.บุษบา ทองอุปการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล

 • รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายภาคิน บุญมี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย


 • รายการทั้งหมด 85 รายการ | จำนวน 9 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] Next>>