ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติจากสภามหาวิทยาลัย

ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติทั้งหมด >>

  
 • Post

  รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ นางสาวศิริรัตน์ รูปงาม และนางสาวกาญญา เจริญหงษ์ษา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์เละสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลการประกวดเรียงความดีเด่น หัวข้อโรงเรียนในความคิดของฉัน

  รายละเอียด >>
 • Post

  รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยแสดงความยินดีกับ ดร.บรรจบพร อินดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 ด้านการบริหารราชการ/รัฐกิจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลก

  รายละเอียด >>
 • Post

  รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนายสมภพ ธีระสานต์ ในโอกาสมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

  รายละเอียด >>
 • Post

  รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรแก่นายสถานุ คำทอง นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2563

  รายละเอียด >>