ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติจากสภามหาวิทยาลัย

ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติทั้งหมด >>

  
 • Post

  วันที่ 17 กันยายน 2565 นายกสภาฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรตำแหน่งชำนาญการ

  รายละเอียด >>
 • Post

  ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผู้แทนนายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  รายละเอียด >>
 • Post

  รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา ในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

  รายละเอียด >>
 • Post

  รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักศึกษา นายวง เกษร คณะครุศาสตร์ นายเมธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายนิธิภัทร วงศ์ญาติ คณะวิทยาการจัดการ

  รายละเอียด >>
 tml>