คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จริยานุกูล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา

อธิการบดีอธิการบดี

อาจารย์ศุภกิจ จงศักดิ์สวัสดิ

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นายบุญชู วิวัฒนาทร

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร

ดร.ณรงค์ พันธุ์คง

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.มงคล พัชรวงศ์สิริ

คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย