คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จริยานุกูล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

อาจารย์ศุภกิจ จงศักดิ์สวัสดิ

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นายบุญชู วิวัฒนาทร

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา

รองอธิการบดี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย