ประกาศคณะกรรมการสรรหาลำดับ

ประกาศคณะกรรมการสรรหา

Download

1. แบบเสนอชื่อ/การแสดงความยินยอม ผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี [.. Download ..]
2. ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2562 [.. Download ..]