ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ค้นหา : Ex. 2561 , ข้อความที่ต้องการค้นหา เป็นต้น

   
     


ลำดับ

ข้อบังคับ

ลงวันที่

ปี พ.ศ.

Download

1. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 19/02/2565 2565 [.. Download..]
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2565 19/02/2565 2565 [.. Download..]
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2564 21/08/2564 2564 [.. Download..]
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 16/10/2564 2564 [.. Download..]
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 20/11/2564 2564 [.. Download..]
6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2564 21/08/2564 2564 [.. Download..]
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนัก พ.ศ. 2564 21/08/2564 2564 [.. Download..]
8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 16/10/2564 2564 [.. Download..]
9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการดำเนินกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2564 18/12/2564 2564 [.. Download..]
10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2563 20/06/2563 2563 [.. Download..]
11. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2563 21/03/2563 2563 [.. Download..]
12. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2563 14/11/2563 2563 [.. Download..]
13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 20/04/2562 2562 [.. Download..]
14. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2562 19/01/2562 2562 [.. Download..]
15. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2562 22/06/2562 2562 [.. Download..]
16. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ. 2561 20/01/2561 2561 [.. Download..]
17. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสำนัก พ.ศ. 2561 (ยกเลิก พ.ศ. 2547) 15/12/2561 2561 [.. Download..]
18. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 21/07/2561 2561 [.. Download..]
19. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2561 (ยกเลิก พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549) 15/12/2561 2561 [.. Download..]
20. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 (ยกเลิกฉบับปี 2557) 15/09/2561 2561 [.. Download..]
21. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2560 17/6/2560 2560 [.. Download..]
22. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 23/04/2559 2559 [.. Download..]
23. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 18/06/2559 2559 [.. Download..]
24. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ.2559 16/01/2559 2559 [.. Download..]
25. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 17/09/2559 2559 [.. Download..]

จำนวนรายการทั้งหมด 55 รายการ | จำนวน 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>