ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ค้นหา : Ex. 2561 , ข้อความที่ต้องการค้นหา เป็นต้น

   
     


ลำดับ

ข้อบังคับ

ลงวันที่

ปี พ.ศ.

Download

26. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2556 19/01/2556 2556 [.. Download..]
27. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2556 19/11/2556 2556 [.. Download..]
28. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 20/04/2555 2555 [.. Download..]
29. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.2555 27/10/2555 2555 [.. Download..]
30. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 21/04/2555 2555 [.. Download..]
31. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 21/04/2555 2555 [.. Download..]
32. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555 27/10/2555 2555 [.. Download..]
33. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ. 2554 29/01/2554 2554 [.. Download..]
34. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 21/05/2554 2554 [.. Download..]
35. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2554 15/10/2554 2554 [.. Download..]
36. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2553 15/11/2553 2553 [.. Download..]
37. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2552 19/09/2552 2552 [.. Download..]
38. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 19/12/2552 2552 [.. Download..]
39. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2551 21/06/2551 2551 [.. Download..]
40. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2551 26/07/2551 2551 [.. Download..]
41. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 26/05/2550 2550 [.. Download..]
42. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยชั้น สาขาวิชาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2549 22/01/2549 2549 [.. Download..]
43. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 05/03/2549 2549 [.. Download..]
44. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการแต่งตั้งประธานหลักสูตร พ.ศ. 2549 22/07/2549 2549 [.. Download..]
45. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2547 03/07/2547 2547 [.. Download..]
46. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2547 14/08/2547 2547 [.. Download..]
47. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 13/09/2547 2547 [.. Download..]
48. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2547 14/08/2547 2547 [.. Download..]

จำนวนรายการทั้งหมด 48 รายการ | จำนวน 2 หน้า : << Back [ 1 ] 2