โครงสร้างการบริหารงาน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และทิศทางที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด และมีฐานะเทียบเท่าหน่วยงานระดับงาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยมีเลขานุการสภามหาวิทยาลัยกำกับดูแล มีหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้บังคับบัญชาบุคลากรในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย แบ่งงานออกเป็น 3 หน่วย คือ

  • หน่วยบริหารทั่วไป
  • หน่วยสภามหาวิทยาลัย
  • หน่วยติดตามและประเมินผล