ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ค้นหา : Ex. 2561 , ข้อความที่ต้องการค้นหา เป็นต้น

   
     


ลำดับ

ประกาศมหาวิทยาลัย

ลงวันที่

ปี พ.ศ.

Download

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการประเมิน เพื่อแต่งตั้งบุคลากร ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 22 มี.ค. 64 22/03/64 2564 [.. Download..]
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2563 23/03/2563 2563 [.. Download..]
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (สาขาวิชาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์,ดิจิทัลเพื่อธุรกิจ) 16/11/2563 2563 [.. Download..]
4. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ. 2562 21/12/2562 2562 [.. Download..]
5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายใน งานบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 21/01/2562 2562 [.. Download..]
6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2562 (หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์) 24/04/2562 2562 [.. Download..]
7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมกรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ. 2561 24/05/2561 2561 [.. Download..]
8. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายใน งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 17/12/2561 2561 [.. Download..]
9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง อัตราค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 07/07/2561 2561 [.. Download..]
10. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายใน สำนักงานจัดการผลประโยชน์ พ.ศ. 2560 30/10/2560 2560 [.. Download..]
11. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2560 (การบริหารทรัพยากรอาคาร) 24/01/2560 2560 [.. Download..]
12. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2560 15/07/2560 2560 [.. Download..]
13. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ. 2560 19/08/2560 2560 [.. Download..]
14. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2560 (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 18/03/2560 2560 [.. Download..]
15. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนกู้ยืมเพื่อสวัสดิการข้าราชการ และลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ. 2560 18/11/2560 2560 [.. Download..]
16. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และ ปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2559 (คหกรรมศาสตร์ศึกษา) 20/08/2559 2559 [.. Download..]
17. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่องการจัดตั้งส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) พ.ศ. 2559 05/09/2559 2559 [.. Download..]
18. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)พ.ศ.2559 16/01/2559 2559 [.. Download..]
19. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 19/11/2559 2559 [.. Download..]
20. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง มาตรฐานความสามารถอังกฤษของผู้จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2559 23/04/2559 2559 [.. Download..]
21. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559 23/04/2559 2559 [.. Download..]
22. ประกาศ เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นของคกก.ประเมินบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อรับเงินประจำตำแหน่งและเพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2558 20/03/2558 2558 [.. Download..]
23. ประกาศ เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นของคกก.ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบัน และของผู้ปฏิบัติราชการให้กับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 28/04/2558 2558 [.. Download..]
24. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ในภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน 8 สัปดาห์ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 5) 16/05/2558 2558 [.. Download..]
25. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับสาขาวิชาภาษาจีน พ.ศ. 2558 20/06/2558 2558 [.. Download..]

จำนวนรายการทั้งหมด 37 รายการ | จำนวน 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>