ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ค้นหา : Ex. 2561 , ข้อความที่ต้องการค้นหา เป็นต้น

   
     


ลำดับ

ประกาศมหาวิทยาลัย

ลงวันที่

ปี พ.ศ.

Download

1. ประกาศมหวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2565 19/09/2565 2565 [.. Download..]
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2565 22/02/2565 2565 [.. Download..]
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง เงินค่าตอบแทนตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ. 2565 23/07/2565 2565 [.. Download..]
4. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง ประสบการณ์หลากหลายที่เป็นประโยชน์กับงานของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า และระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า พ.ศ. 2565 15/01/2565 2565 [.. Download..]
5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการและนวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยว 21/12/2564 2564 [.. Download..]
6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง อัตราเงินประจำตำแหน่งบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 23 พ.ย. 64 23/11/2564 2564 [.. Download..]
7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 19/07/64 2564 [.. Download..]
8. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายใน สถาบันศรัทธาภัฏ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 16/10/2564 2564 [.. Download..]
9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการประเมิน เพื่อแต่งตั้งบุคลากร ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 22 มี.ค. 64 22/03/64 2564 [.. Download..]
10. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 15/05/2564 2564 [.. Download..]
11. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2564 (สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ) 16/10/2564 2564 [.. Download..]
12. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2563 23/03/2563 2563 [.. Download..]
13. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (สาขาวิชาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์,ดิจิทัลเพื่อธุรกิจ) 16/11/2563 2563 [.. Download..]
14. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายใน งานบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 21/01/2562 2562 [.. Download..]
15. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ. 2562 21/12/2562 2562 [.. Download..]
16. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2562 (หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์) 24/04/2562 2562 [.. Download..]
17. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายใน งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 17/12/2561 2561 [.. Download..]
18. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมกรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ. 2561 24/05/2561 2561 [.. Download..]
19. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง อัตราค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 07/07/2561 2561 [.. Download..]
20. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ. 2560 19/08/2560 2560 [.. Download..]
21. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนกู้ยืมเพื่อสวัสดิการข้าราชการ และลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ. 2560 18/11/2560 2560 [.. Download..]
22. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2560 15/07/2560 2560 [.. Download..]
23. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2560 (การบริหารทรัพยากรอาคาร) 24/01/2560 2560 [.. Download..]
24. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2560 (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 18/03/2560 2560 [.. Download..]
25. tes 69 2560 [.. Download..]

จำนวนรายการทั้งหมด 48 รายการ | จำนวน 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>