ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ค้นหา : Ex. 2561 , ข้อความที่ต้องการค้นหา เป็นต้น

   
     


ลำดับ

ระเบียบ

ลงวันที่

ปี พ.ศ.

Download

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินในการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 20/11/2564 2564 [.. Download..]
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ. 2564 16/10/2564 2564 [.. Download..]
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคัดเลือกบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 20/11/2564 2564 [.. Download..]
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการจ้างและการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารที่มาจากบุคคลภายนอก พ.ศ. 2564 16/01/2564 2564 [.. Download..]
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 20/06/2563 2563 [.. Download..]
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬาและทักษะวิชาการ พ.ศ. 2563 14/11/2563 2563 [.. Download..]
7. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินในการดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 19/12/2563 2563 [.. Download..]
8. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยค่าใช้จ่ายสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ ก่อนเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2563 20/06/2563 2563 [.. Download..]
9. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยรถราชการ ปี 2563 14/11/2563 2563 [.. Download..]
10. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากร ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2563 20/06/2563 2563 [.. Download..]
11. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการ จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 19/12/2563 2563 [.. Download..]
12. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ กรณีถูกกล่าวหา หรือถูกดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง พ.ศ. 2562 19/10/2562 2562 [.. Download..]
13. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยค่าใช้จ่ายสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ ก่อนเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2562 16/02/2562 2562 [.. Download..]
14. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคัดเลือกบุคลากร พ.ศ. 2562 16/11/2562 2562 [.. Download..]
15. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2562 16/02/2562 2562 [.. Download..]
16. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินในการจัดสวัสดิการ พ.ศ. 2561 17/03/2561 2561 [.. Download..]
17. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 21/07/2561 2561 [.. Download..]
18. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและการสนับสนุนค่าครองชีพ ให้แก่นักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษ พ.ศ. 2561 15/12/2561 2561 [.. Download..]
19. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและการสนับสนุนค่าครองชีพ ให้แก่นักศึกษาโครงการเพชรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2560 16/12/2560 2560 [.. Download..]
20. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการจัดทำวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2560 17/06/2560 2560 [.. Download..]
21. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยกองทุนกู้ยืมเพื่อสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2560 18/11/2560 2560 [.. Download..]
22. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยกองทุนกู้ยืมเพื่อสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 15/07/2560 2560 [.. Download..]
23. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วย การจัดการผลประโยชน์ พ.ศ. 2560 21/10/2560 2560 [.. Download..]
24. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วย แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาคนพิการ พ.ศ. 2560 18/11/2561 2560 [.. Download..]
25. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ. 2559 16/07/2559 2559 [.. Download..]

จำนวนรายการทั้งหมด 56 รายการ | จำนวน 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>