ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ค้นหา : Ex. 2561 , ข้อความที่ต้องการค้นหา เป็นต้น

   
     


ลำดับ

ระเบียบ

ลงวันที่

ปี พ.ศ.

Download

26. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยกองทุน"วันราชภัฏ"สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ.2558 20/06/2558 2558 [.. Download..]
27. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยจริยธรรมและวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 15/08/2558 2558 [.. Download..]
28. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี(ฉบับที่2)พ.ศ.2558 26/09/2558 2558 [.. Download..]
29. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีว่าด้วยจริยธรรมและวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2558 15/08/2558 2558 [.. Download..]
30. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการให้รางวัลแก่นักศึกษาที่มีคุณลักษณะดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ. 2557 19/07/2557 2557 [.. Download..]
31. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2557 22/11/2557 2557 [.. Download..]
32. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ และตำแหน่งสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน พ.ศ.2557 24/12/2557 2557 [.. Download..]
33. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 19/04/2557 2557 [.. Download..]
34. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานรายวันโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ พ.ศ.2557 19/04/2557 2557 [.. Download..]
35. ระเบียบ ว่าด้วยกองทุนกู้ยืมเพื่อสวัสดิการ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ.2556 21/12/2556 2556 [.. Download..]
36. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 20/07/2556 2556 [.. Download..]
37. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน พ.ศ. 2556 19/11/2556 2556 [.. Download..]
38. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยเงินกองทุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2554 24/09/2554 2554 [.. Download..]
39. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการจัดทำวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 15/11/2553 2553 [.. Download..]
40. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วย การจ่ายและวิธีการจ่ายค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้ปฏิบัติราชการให้กับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 15/11/2553 2553 [.. Download..]
41. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินโครงการเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเพื่อการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ.2553 22/05/2553 2553 [.. Download..]
42. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการจ่ายและวิธีการจ่ายค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้ปฏิบัติราชการให้กับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 15/11/2553 2553 [.. Download..]
43. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 15/08/2552 2552 [.. Download..]
44. ะเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยค่าตอบแทนการตรวจประเมินเอกสารการวิเคราะห์ค่างาน และการประเมินผู้เข้าสู่ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2552 21/11/2552 2552 [.. Download..]
45. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช)กับมหาวิทยลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ. 2550 30/06/2550 2550 [.. Download..]
46. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 22/09/2550 2550 [.. Download..]
47. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินโครงการความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กับสถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2550 30/06/2550 2550 [.. Download..]
48. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการจัดตั้งและการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ. 2550 22/09/2550 2550 [.. Download..]
49. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม พ.ศ. 2550 30/07/2550 2550 [.. Download..]
50. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พ.ศ. 2550 24/03/2550 2550 [.. Download..]

จำนวนรายการทั้งหมด 55 รายการ | จำนวน 3 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ] Next>>