ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ค้นหา : Ex. 2561 , ข้อความที่ต้องการค้นหา เป็นต้น

   
     


ลำดับ

ระเบียบ

ลงวันที่

ปี พ.ศ.

Download

51. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 01/08/2550 2550 [.. Download..]
52. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและการสนับสนุนค่าครองชีพให้แก่นักศึกษาโครงการเพชรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ. 2549 19/11/2549 2549 [.. Download..]
53. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2549 23/04/2549 2549 [.. Download..]
54. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 19/11/2549 2549 [.. Download..]
55. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินโครงการจัดการศึกษาสำหรับนักบริหาร พ.ศ. 2547 17/07/2547 2547 [.. Download..]

จำนวนรายการทั้งหมด 55 รายการ | จำนวน 3 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3