คำสั่งสภามหาวิทยาลัย

ค้นหา :

   
     


ลำดับ

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย

Download

1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 032/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสรรหาประธานและกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) [.. Download..]
2. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 031/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองร่างงบประมาณ และติดตาม กำกับงบประมาณของมหวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 17 ก.ย. 65 [.. Download..]
3. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 030/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฏหมายของมหาวิทยาลัยรารชภัฏกาญจนบุรี สั่ง ณ วันที่ 17 ก.ย. 65 [.. Download..]
4. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 029/2565 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 17 ก.ย. 65 [.. Download..]
5. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 028/2565 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 17 ก.ย. 65 [.. Download..]
6. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 027/2565 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการประเมินเืพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 17 ก.ย. 65 [.. Download..]
7. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 026/2565 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและคณบดี (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 17 ก.ย. 65 [.. Download..]
8. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 025/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สั่ง ณ วันที่ 17 ก.ย. 65 [.. Download..]
9. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 024/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณากลั่นกรองงานประชุมสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 20 ส.ค. 65 สั่ง ณ วันที่ 20 ส.ค. 65 [.. Download..]
10. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ 023/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี(เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 20 ส.ค. 65 สั่ง ณ วันที่ 20 ส.ค. 65 [.. Download..]
11. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 022/2565 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 20 ส.ค. 65 [.. Download..]
12. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 021/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี(เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 20 ส.ค. 65 [.. Download..]
13. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 020/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 20 ส.ค. 65 [.. Download..]
14. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 019/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันและผู้อำนวยการ (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 20 ส.ค. 65 [.. Download..]
15. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 018/2565 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 23 ก.ค. 65 [.. Download..]
16. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 017/2565 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สั่ง ณ วันที่ 23 ก.ค. 65 [.. Download..]
17. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 016/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สั่ง ณ วันที่ 23 ก.ค. 65 [.. Download..]
18. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ 015/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานและกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 23 ก.ค. 65 [.. Download..]
19. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 014/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ สั่ง ณ วันที่ 18 มิ.ย.65 [.. Download..]
20. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 012/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี [.. Download..]
21. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ 011/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณากลั่นกรองงานประชุมสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 19 มี.ค. 65 [.. Download..]
22. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ 010/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 19 มี.ค. 65 [.. Download..]
23. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ 009 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 19 มี.ค. 65 [.. Download..]
24. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ 008/2565 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 19 มี.ค. 65 [.. Download..]
25. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ 007/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 19 มี.ค. 65 [.. Download..]

จำนวนรายการทั้งหมด 307 รายการ | จำนวน 13 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] Next>>