คำสั่งสภามหาวิทยาลัย

ค้นหา :

   
     


ลำดับ

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย

Download

1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 013/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะและคณบดี [.. Download..]
2. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 012/2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประเมินการปฏิบัติงานสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) [.. Download..]
3. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 011/2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณากลั่นกรองงานประชุมสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) [.. Download..]
4. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 010/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันและผู้อำนวยการ [.. Download..]
5. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ 009/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี [.. Download..]
6. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ 008/2564 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล [.. Download..]
7. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 007/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี [.. Download..]
8. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 006/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ [.. Download..]
9. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 005 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและคณบดี [.. Download..]
10. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 004 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ [.. Download..]
11. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 003/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [.. Download..]
12. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 002/2564 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (เพิ่มเติม) [.. Download..]
13. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 001/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย [.. Download..]
14. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 016/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองร่างงบประมาณ และติดตาม กำกับงบประมาณของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) [.. Download..]
15. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 015/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณากลั่นกรองงานประชุมสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) [.. Download..]
16. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 017/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (เพิ่มเติม) [.. Download..]
17. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 019/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันและผู้อำนวยการ (เพิ่มเติม) [.. Download..]
18. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 020/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (เพิ่มเติม) ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี [.. Download..]
19. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 009/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประเมินการปฏิบัติงานสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) [.. Download..]
20. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 018/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประเมินการปฏิบัติงานสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) [.. Download..]
21. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ 021/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและคณบดี [.. Download..]
22. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ 014/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 หมวด 2 ส่วนที่ 6 หลักธรรมมาภิบาล [.. Download..]
23. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ 013/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [.. Download..]
24. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ 012/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (เพิ่มเติ่ม) [.. Download..]
25. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ 011/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม [.. Download..]

จำนวนรายการทั้งหมด 260 รายการ | จำนวน 11 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>