คำสั่งสภามหาวิทยาลัย

ค้นหา :

   
     


ลำดับ

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย

Download

1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ 011/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณากลั่นกรองงานประชุมสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 19 มี.ค. 65 [.. Download..]
2. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ 010/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 19 มี.ค. 65 [.. Download..]
3. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ 009 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 19 มี.ค. 65 [.. Download..]
4. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ 008/2565 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 19 มี.ค. 65 [.. Download..]
5. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ 007/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 19 มี.ค. 65 [.. Download..]
6. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ 006/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 19 มี.ค. 65 [.. Download..]
7. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ 005/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันและผู้อำนวยการ (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 19 มี.ค. 65 [.. Download..]
8. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ 004/2565 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สั่ง ณ วันที่ 19 ก.พ. 65 [.. Download..]
9. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ 003/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สั่ง ณ วันที่ 19 ก.พ. 65 [.. Download..]
10. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ 002/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สั่ง ณ วันที่ 19 ก.พ. 65 [.. Download..]
11. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 001/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (ดร.บรรจบพร) สั่ง ณ วันที่ 15 ม.ค. 65 [.. Download..]
12. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 029 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สั่ง ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 [.. Download..]
13. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 027/2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ (เพิ่มเติม) - ดร.กิตติมา พฤกภูษณ [.. Download..]
14. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 028/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี [.. Download..]
15. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 026/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สั่ง ณ วันที่ 18 กันยายน 2564 [.. Download..]
16. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 025/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สั่ง ณ วันที่ 18 กันยายน 2564 [.. Download..]
17. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 024/2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันและผู้อำนวยการ (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2564 [.. Download..]
18. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 023/2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณากลั่นกรองงานประชุมสภามหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2564 [.. Download..]
19. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 022/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2564 [.. Download..]
20. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 021/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สั่ง ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2564 [.. Download..]
21. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 020/2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันและผู้อำนวยการ (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 [.. Download..]
22. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 019/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2564 สั่ง ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2564 [.. Download..]
23. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 018/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2564 สั่ง ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2564 [.. Download..]
24. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 017/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2564 สั่ง ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2564 [.. Download..]
25. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 016/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2564 สั่ง ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2564 [.. Download..]

จำนวนรายการทั้งหมด 287 รายการ | จำนวน 12 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>