คำสั่งสภามหาวิทยาลัย

ค้นหา :

   
     


ลำดับ

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย

Download

1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 020/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (เพิ่มเติม) ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี [.. Download..]
2. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 019/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันและผู้อำนวยการ (เพิ่มเติม) [.. Download..]
3. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 018/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประเมินการปฏิบัติงานสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) [.. Download..]
4. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 017/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (เพิ่มเติม) [.. Download..]
5. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 016/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองร่างงบประมาณ และติดตาม กำกับงบประมาณของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) [.. Download..]
6. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 015/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณากลั่นกรองงานประชุมสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) [.. Download..]
7. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ 014/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 หมวด 2 ส่วนที่ 6 หลักธรรมมาภิบาล [.. Download..]
8. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ 013/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [.. Download..]
9. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ 012/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (เพิ่มเติ่ม) [.. Download..]
10. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ 011/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม [.. Download..]
11. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 009/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันและผู้อำนวยการ (เพิ่มเติม) [.. Download..]
12. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 009/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประเมินการปฏิบัติงานสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) [.. Download..]
13. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 008/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองร่างงบประมาณ และติดตาม กำกับงบประมาณของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) [.. Download..]
14. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 007/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณากลั่นกรองงานประชุมสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) [.. Download..]
15. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 006/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ [.. Download..]
16. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล [.. Download..]
17. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ [.. Download..]
18. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล [.. Download..]
19. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ 002/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) [.. Download..]
20. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ 001/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ [.. Download..]
21. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ 027/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันและผู้อำนวยการ (เพิ่มเติม) [.. Download..]
22. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ 026/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย [.. Download..]
23. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ 025/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ [.. Download..]
24. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ 024/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ผู้ทรงคุณวุฒิ [.. Download..]
25. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ 023/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย [.. Download..]

จำนวนรายการทั้งหมด 246 รายการ | จำนวน 10 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>