ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติจากสภามหาวิทยาลัย

ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติทั้งหมด >>

  
 • Post

  รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนายสมภพ ธีระสานต์ ในโอกาสมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

  รายละเอียด >>
 • Post

  รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรแก่นายสถานุ คำทอง นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2563

  รายละเอียด >>
 • Post

  รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

  รายละเอียด >>
 • Post

  รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ

  รายละเอียด >>