ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติจากสภามหาวิทยาลัย

ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติทั้งหมด >>

  
 • Post

  รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา ในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

  รายละเอียด >>
 • Post

  รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักศึกษา นายวง เกษร คณะครุศาสตร์ นายเมธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายนิธิภัทร วงศ์ญาติ คณะวิทยาการจัดการ

  รายละเอียด >>
 • Post

  รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวพรสวรรค์ เจริญหงษ์ษา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

  รายละเอียด >>
 • Post

  รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางทิพย์รัตน์ โพธิ์ศรี และ นางสาวสิริวิมล กาญจนเชษฐพงศ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  รายละเอียด >>