ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติจากสภามหาวิทยาลัย

ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติทั้งหมด >>

  
 • Post

  รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวสุภาพร ชัยเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ สังกัดศิลปะและวัฒนธรรมในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ

  รายละเอียด >>
 • Post

  รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายเอกชัย กนกวจี นิติกร ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานอธิการบดีในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ

  รายละเอียด >>
 • Post

  รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายกฤติเดช มั่งตา นิติกร ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี

  รายละเอียด >>
 • Post

  รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ พิทักษ์ตันสกุล และนักศึกษา ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับโล่รางวัลระดับทองแดง โครงการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเ

  รายละเอียด >>